Ugrás a tartalomhoz Lépj a menübe
 


A boldogság titka - régi indiai mese

2012.11.11

a_boldogsag_titka.jpgSok-sok évvel ezelőtt élt Indi­á­ban egy bölcs, aki azt mondta, hogy egy nagy tit­kot őriz egy varázs ládá­ban, ami az élet min­den terü­le­tén sike­ressé teszi, és ezért a világ leg­bol­do­gabb embe­ré­nek tartja magát. Sok irigy király aján­lott neki hatal­mat és pénzt, még meg is pró­bál­ták ellopni a ládát, mind hiába. Minél job­ban pró­bál­koz­tak a meg­szer­zé­sé­vel, annál bol­dog­ta­la­nab­bak let­tek, mert az irigy­ség nem hagyta élni őket. Így teltek-múltak az évek és a bölcs egyre bol­do­gabb lett. Egy nap egy kis­fiú top­pant be hozzá és azt mondta:

- Uram, én is határ­ta­la­nul bol­dog sze­ret­nék lenni, mint te. Meg­mu­ta­tod nekem, hogyan érjem el a boldogságot?

A bölcs a gyer­mek tisz­ta­sá­gát és egy­szerű­sé­gét látva így szólt:

- Neked meg­mu­ta­tom a bol­doggá válás tit­kát. Gyere velem és nagyon figyelj: Való­já­ban két ládá­ban őrzöm a bol­dog­ság tit­kát, a szí­vem­ben és az eszem­ben. A nagy titok pedig nem más, mint egy lépé­sek­ből álló soro­zat, amit éle­ted végéig követ­ned kell.

Az első lépés azt, hogy tudd: Isten min­den dolog­ban ott van és ezért sze­ret­ned kell Őt, és hálát adnod Neki, mind­azért, amid van.

A máso­dik lépés: Sze­resd önma­gad és min­den nap lefek­vés­kor és fel­ke­lés­kor ki kell jelentened:

- Én fon­tos vagyok, képes vagyok, érté­kes vagyok, okos vagyok, ked­ves vagyok, sokat várok magam­tól, nincs olyan aka­dály, amit le ne tud­nék győzni. Ezt hív­ják magas önbecsülésnek.

Har­ma­dik lépés, hogy a gya­kor­lat­ban is meg­va­ló­sí­tod, amit magad­ról állí­tasz. Vagyis ha azt gon­do­lod, hogy okos vagy, visel­kedj oko­san; ha azt gon­do­lod, hogy képes vagy, tedd meg amit kitű­zöl magad elé; ha azt gon­do­lod hogy nincs aka­dály, amit ne tud­nál legyőzni, akkor tűz­zél ki célo­kat az éle­ted­ben és har­colj értük amíg el nem éred. Ezt a lépést moti­vá­ci­ó­nak hívják.

Negye­dik lépés, hogy ne iri­gyelj sen­kit azért, amije van, vagy ami ő maga, ők elér­ték a cél­ju­kat, te érd el a sajátjaidat.

Ötö­dik lépés, hogy ne őriz­gess a szí­ved­ben hara­got senki iránt; ez az érzés nem fogja hagyni, hogy bol­dog légy. Hagyd, hogy Isten tör­vé­nyei tegye­nek igaz­sá­got, te bocsáss meg és felejts.

Hato­dik lépés, hogy ne vedd el azt, ami nem a tiéd!

Emlé­kezz, hogy a ter­mé­szet tör­vé­nyei sze­rint, ha vala­kitől elve­szel vala­mit, akkor hol­nap elvesz­nek tőled valami érté­ke­seb­bet annál, amit elvettél.

Fizesd meg a tar­to­zá­so­dat, add vissza, ami nem a tiéd, kérj bocsá­na­tot, add oda min­den­ki­nek azt, ami meg­il­leti. Így biz­to­sí­tod a békédet.

Hete­dik lépés: Ne bánj rosszul sen­ki­vel. A világ min­den élő­lé­nyé­nek joga van ahhoz, hogy tisz­tel­jék és szeressék.

És végül a nyol­ca­dik lépés. Min­dig moso­lyogva kelj fel, és fedezd fel a szép­sé­get és a jót a téged körül­vevő dol­gok­ban, gon­dolj bele, hogy milyen sze­ren­csés vagy, ami­ért annyi min­de­ned van, segíts a töb­bi­ek­nek, anél­kül, hogy arra gon­dol­nál, hogy sem­mit sem fogsz kapni cse­rébe; figyeld meg az embe­re­ket és fedezd fel ben­nük a jó tulaj­don­sá­ga­i­kat, nekik is add át a tit­kot, hogy győz­tessé vál­ja­nak, és így BOLDOGOK LEGYENEK!